Diabeteksen hoidon laatumittari

”Diabeteksen hoidon laatumittari” esittää diabeteksen hoidon kannalta oleelliset tunnusluvut havainnollisessa muodossa. Laatumittarin avulla saadaan kokonaiskuva siitä, missä diabeteksen hoidossa mennään. Seurantaväline mahdollistaa tunnuslukujen kehityksen jatkuvan tarkastelun. Seurattavia tunnuslukuja ovat mm. glukoositasapaino (HbA1c), kolesteroli (LDL), verenpaine (systolinen), albumiinin eritys, paino (BMI-indeksi) ja tupakointi.

Tavoitearvot saavuttaneiden osuudet tautia sairastavien joukossa esitetään vihreällä värillä; "huonojen arvojen" osuudet näytetään punaisella. Myös niiden diabeetikoiden osuudet esitetään, joilta mittaukset vielä puuttuvat ao. vuonna. Mitä pienempiä puuttuvien osuudet ovat, sitä kattavammin diabeetikot ovat hoidon piirissä. Hoidon laatua kuvastaa sekin, kuinka kattavasti asioita on mitattu ja arvioitu.

 

Diabeteksen hoidon laatumittari -esimerkkiraportti

Diabeteksen hoidon laadun arviointia ja sen systemaattista kehittämistä helpottaa, kun raportointia ja tunnuslukujen vertailuja voi tehdä pitkältä aikaväliltä, esim. vuoden aikajaksoissa. Laatumittarin avulla on mahdollista suunnitella hoidon painopistealueet ja myöhemmin arvioida tehostamistoimenpiteiden onnistumista niissä. Välineellä pystyy analysoimaan tunnuslukuja ja niiden kehitystä myös diabetesta sairastavien alaryhmissä: diabetestyypin mukaan, eri ikäryhmissä, sukupuolen mukaan, sairastamisajan mukaan.

DiabetesGraafi

 

Mistä tahansa tunnusluvusta pääsee käyttöoikeuksien puitteissa tarkastelemaan yksityiskohtaisia tietoja - yksittäisiä mittaustapahtumia, henkilöitä - jotka ovat luvun takana. Esimerkiksi ne potilaat, joilla ei ole vielä yhtäkään kolesterolimittausta ao. vuoden aikana, saadaan listattua suoraan vastaavasta %-luvusta. Heihin voidaan kohdistaa lisätoimenpiteitä, kutsuja kontrolliin tms.

 

Tunnusluvut lasketaan automaattisesti valmiiksi laboratoriovastausten ja potilastietojärjestelmään jo kirjattujen tietojen perusteella. Siksi välineen käyttö ja sen avulla raportointi on erittäin nopeaa. Taustalla olevana potilastietojärjestelmänä voi toimia esimerkiksi Effica. Seurantavälineessä käytetyt luokittelut ja luokkarajat ovat peräisin Diabeteksen hyvän hoidon laatumittarista, joka perustuu kansallisen DEHKO-ohjelman mukaisiin tavoitearvoihin ja diabeteksen Käypä hoito -suosituksiin.