Sote-johtamisen tuki

Strategisessa johtamisessa tarvittava tieto on usein hajaantunut moniin järjestelmiin. Vasta sote-tietojen yhdistäminen eri lähteistä ja tiedon jalostaminen käyttökelpoiseen muotoon mahdollistaa palvelujen käytön analysoinnin ja faktapohjaisten, kokonaisvaikuttavuutta tehostavien päätösten tekemisen. Sote-johtamisen tukijärjestelmän rakentaminen edellyttää tietotaitoa ja kokemusta sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmistä. Se ei silti automaattisesti tarkoita mitään mammuttimaista tietovarastoprojektia, ei välttämättä tietovarastoa ollenkaan.

Sote-palveluiden ja kustannusten kehityksen seuraaminen, tuottavuuden arvioiminen, hyvinvointi-indikaattoreiden esittäminen, asiakasryhmien analysointi ja kysynnän ennustaminen edellyttävät lisäksi nykyaikaista, tiedon visualisointiin hyvin kykenevää, tehokasta BI-välinettä. TietoKairan kehittämä sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamisen apuväline yhdistää tehokkaasti perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen tiedot muodostaen niistä havainnolliset kuvaajat päätöksenteon tueksi. Suunnittelun ohjenuorana on käytetty Sitran syksyllä 2014 julkaisemaa Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirjaa, jossa esitetty malli on otettu käyttöön Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä (Eksote).

Kuva 1. Vuodeosastohoitojaksojen kustannusten vertailu erikoisaloittain v. 2014 (lähde: keksitty demoaineisto).

Asiakasryhmien analysointia voidaan tehdä esimerkiksi asuinalueen, ikäryhmän ja tautiryhmän perusteella. Uusia seurattavia asiakasryhmiä pystyy myös itse muodostamaan antamalla kriteerit ryhmään kuulumiselle ja asiakasryhmälle nimi, esimerkiksi ne kalleimmat asiakkaat, jotka aiheuttivat 80% kustannuksista vuonna 2014, nimetään "Suurkuluttajat 2014"-ryhmäksi.


Kuva 2. Lonkan tekonivelleikkaukset 65+ ikäisillä vuosina 2011-2014 (lähde: keksitty demoaineisto).

Toteutuneiden suoritteiden ja suoritekustannusten avulla johdetaan palveluiden kysyntäennuste. Tulevaisuuden palveluiden tarve lasketaan organisaation nykyisestä palvelutuotannosta suhteuttamalla se väestöennusteeseen (Tilastokeskus) tai ennustettuun asiakasmäärään.

 

Kuva 3. Suoritekustannukset kunnittain vuosina 2011-2014 ja ennuste (lähde: keksitty demoaineisto).